logo    LG-Pomôcky pre cukrárov  Všetko na pečenie a zdobenie  Pečte s nami 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predajcom, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu LG-pomocky pre cukrarov (ďalej len obchod)

Predajca: Ladislav Gonšerčík LG-pomocky pre cukrarov

so sídlom: Hlavná 439/19

01864 Košeca

Slovenská republika

IČO: 43404383

DIČ: 1077186704

IČ DPH:  SK1077186704   som platca DPH

Ladislav Gonšerčík LG-Pomôcky pre cukrárov
okresný úrad Trenčín
živnostenský register č.350-23551

(ďalej len predajca)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom elektronického obchodu lg-pomockyprecukrarov.sk

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovanou systémom obchodu.

4. Tovar je produkt, ktorý sa nachádza v ponuke obchodu.

5. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami obchodu.

6. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predajcu a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, storno objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.

5. Každá prijatá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.

6. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho mailom a dohodne nové podmienky dodania. Po potvrdení upravených podmienok mailom zo strany kupujúceho považuje kupujúci objednávku za záväznú.

7. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný.

8. Objednávku je možne stornovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

9. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle par. 12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predajcovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom obale.

10. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku)

11. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu predchádzania pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, výmenu tovaru alebo inú požiadavku kupujúceho.

12. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

13.Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru (v prípade ak mu bola vystavená) v lehote splatnosti, alebo nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke „DOBIERKA“ Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených z odoslaním neprevzatej zásielky.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predajcom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predajca odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky a jej záväznom potvrdení (spravidla je to do 10 pracovných dní). Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5.V prípade, že objednaný tovar nebude dostupný, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný, podobný tovar. V tomto prípade si však vyžiada súhlas od kupujúceho.

6. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a bezodkladne informovať predávajúceho. Doručovateľ je povinný takýto záznam spísať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na chýbajúce množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

IV. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny uvedené na stránke www.lg-pomockyprecukrarov.sk sú vrátane DPH, platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.lg-pomockyprecukrarov.sk

2. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za ceny platné v čase potvrdenia objednávky.

4. Ak je v čase expedovania objednávky cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcim dodaný za platnú cenu v čase expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena na potvrdenej objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

5.Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je dohodou stanovene inak, nasledovným spôsobom:

- Dobierka – predávajúci odošle tovar s faktúrou kupujúcemu podľa ním vybraného druhu prepravy (Slovenskou poštou a.s.), pričom kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru

-Pri platbe vopred –platbu treba odoslat na číslo účtu, ktorý príde v potvrdzuájúcom emaili kupujúcemu na zadaný email. Splatnosť je do 5 dní odo dňa vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej v objednávke na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu na základe dodacích podmienok. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenia úhrady platby na účet predávajúceho. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa vystavenia potvrdenia objednávky(prijatia potvrdzujúceho emailu na email kupujucého). Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predajcu.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.

7. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

V. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6. Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 01.02.2011


MjdkNzc